Vedtægter for Kaizen Karate Do

Vedtægter for Kaizen Karate Do

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er “Kaizen Karate-do”. Dens hjemsted er Kolding kommune.


§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke traditionel Itosu Ryu Karate og

selvforsvar, samt at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningens virke og det omliggende samfund. Det er også foreningens formål at fremme den

sportslige side af karate og være med til at præge udviklingen i dansk sportskarate.


§ 3. Medlemskab af organisation

Foreningen er medlem af Dansk Karate Forbund og Danmarks Idræts Forbund. Alle medlemmer af foreningen aktive såvel som passive skal indløse årslicens til Dansk Karate Forbund.


§ 4. Optagelse af medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages personer, som er fyldt 8 år. På grund af foreningens natur kan personer med gentagne voldsrelaterede forhold på straffeattesten nægtes optagelse som medlemmer.


§ 5. Kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårligt forud. Foreningens formand holdes kontingentfri. Endvidere

holdes trænere og hjælpetrænere ligeledes kontingentfri. Trænergebyr for både interne og eksterne trænere aftales mellem bestyrelsen og den enkelte træner.


§ 6. Udmeldelse - Eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at denne sker skriftligt til foreningen med 1 måneds varsel frem til en

kontingentperiodes udløb, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvor udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen som er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages igen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.


I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Beslutningen herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal inde bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære

generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom med samme varsel som generalforsamlingens indkaldelse jfr. § 7, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af

foreningens love jf. § 16. Et medlem som er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.


§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i

marts og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før general forsamlingen.


Dagsordenen bekendtgøres senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal optages i dagsordenen. Alle foreningens medlemmer har stemmeret. Denne kan kun udøves ved personlig fremmøde.


§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af evt. indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af kasserer

8. Valg af sekretær

9. valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.


§ 9. Stemmeret og valgbarhed

Stemmeret til generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i restance med kontingent har ikke stemmeret. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, som er fyldt 15 år på generalforsamlingsdagen.


§ 10. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal jf. dog § 6, § 16 og § 17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På

begæring fra 1 medlem skal afstemning og valg foregå skriftlig. Afstemning om eksklusion skal foregå skriftligt. Dirigenten fører referat af generalforsamlingen.


§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne stiller krav herom til bestyrelsen. I så tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat for bestyrelsen. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det/de spørgsmål, der har givet anledning til forsamlingen. Vedr. indkaldelse er § 7 gældende.


§ 12. Bestyrelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne

beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og

anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Kolding Kommunes

retningslinier. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

For at være valgbar, skal den foreslåede person være til stede på generalforsamlingen, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver at være villig til opstilling.


§ 13. Konstituering - tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage, efter general-forsamlingen. Bestyrelsen

fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller kassereren, er til stede, jf. dog § 6. I formandens forfald indtræder kassereren i hans sted. Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøderne. Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen må ikke forpligte foreningen udover dens samlede formue.


§ 14. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status pr. 31. december forelægges

den ordinære generalforsamling og skal være forsynet med revisorens påtegning. Driftsregnskab og status udsendes til medlemmerne samtidig med dagsordnen. Foreningens midler opbevares på foreningens konto Danske Bank. Formanden, næstformanden og kassereren har prokura til denne konto.


§ 15. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 kritisk revisor jf. § 8. Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning. Revisorer har til en hver tid adgang til at

efterse regnskab og beholdninger.


§ 16. Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de angivne

stemmer er for forslaget.


§ 17. Foreningens opløsning

Bestemmelse om opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Det kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og at mindst ¾ af disse stemmer for forslaget. Opnås ¾ flertal på en generalforsamling som ikke er beslutningsdygtig indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med ¾ flertal uanset hvilket antal medlemmer der er til stede. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue

der er i behold anvendes til idrætslige formål primært til kampsportsklubber i Kolding Kommune. På generalforsamlingen tages beslutning om hvilke. Dette sker ved simpelt flertal.


Kaizen Karate Do, Kolding er medlem af Dansk Karate Forbund, DIF,

Itosu-Kai Danmark, IKIF og DAI                 

      Kaizen Karate Do - kontakt os på tlf. 23 64 77 55, eller send en mail til:

Karate er nu olympisk disciplin


Klik på billederne for at se dem i stor udgave!